• Witaj na stronie internetowej "Lidera Pojezierza"!
  • Mobilna aplikacja turystyczna "Polskie Trasy"
    Zapraszamy do zwiedzania najciekawszych i uroczych zakątków naszego obszaru
  • Zrealizowałeś projekt w ramach PROW lub PO RiM?
    Prześlij do nas informację na ten temat w celu umieszczenia projektu na Mapie Dobrych Praktyk!

Aktualności - najnowsze informacje

W konkursie, jako kandydat do tytułu „Sołtys Roku” 2023 może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały rok 2022. Kandydat do tytułu „Sołtys Roku” 2023 zgłoszony do konkursu musi posiadać rekomendację właściwego wójta lub burmistrza udzielaną w karcie zgłoszeniowej. Udzielenie rekomendacji jest równoznaczne z potwierdzeniem prawdziwości danych zawartych w karcie zgłoszeniowej.

Liczba kandydatów do tytułu „Sołtys Roku” 2023 rekomendowanych i zgłaszanych w konkursie z danej gminy nie może być większa niż 20% łącznej liczby sołectw w tej gminie. Przekroczenie limitu określonego w zdaniu poprzednim, skutkować będzie odrzuceniem przez Kapitułę konkursową wszystkich zgłoszeń jako nieważnych.

Kandydata do tytułu „Sołtys Roku” 2023 mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej 10 osób, rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz organy władzy samorządowej gmin: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie. W przypadku, gdy zgłoszenia kandydata do tytułu „Sołtys Roku” dokonują organizacje lub organy kolegialne, zgłoszenie podpisuje przewodniczący danej organizacji lub organu kolegialnego. Zgłoszeń należy dokonywać na karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Kandydat do tytułu „Sołtys Roku” 2023, zobowiązany jest wypełnić i dołączyć do karty zgłoszeniowej oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź innego operatora zajmującego się dystrybucją przesyłek, w terminie do 27 marca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem: Wydział Rolnictwa i Rybactwa KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2023.

O przesłaniu zgłoszenia w terminie decyduje data stempla pocztowego na kopercie przesyłki albo w przypadku jego osobistego doręczenia data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie określonym w ust. 5 nie będą rozpatrywane. Po złożeniu zgłoszenia, dokonywana jest ocena formalna zgłoszenia (oceny dokonuje Wydział Rolnictwa i Rybactwa). Ocena formalna zgłoszenia polega na sprawdzeniu jego kompletności, zgodnie z §4 ust. 1-5, i ust.11 niniejszego regulaminu. Formularz oceny formalnej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu.

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.