• Witaj na stronie internetowej "Lidera Pojezierza"!
  • Mobilna aplikacja turystyczna "Polskie Trasy"
    Zapraszamy do zwiedzania najciekawszych i uroczych zakątków naszego obszaru
  • Zrealizowałeś projekt w ramach PROW lub PO RiM?
    Prześlij do nas informację na ten temat w celu umieszczenia projektu na Mapie Dobrych Praktyk!

Ankieta dotycząca budowy LSR programu Fundusze dla Rybactwa (FER) na lata 2023-2027, który jest kontynuacją Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.


Wypełnij ankietę

Punkt konsultacyjny ws. Budowy Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER), który jest kontynuacją Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.


Zobacz więcej

Aktualności - najnowsze informacje

Zachodniopomorska wieś otwiera się na nową perspektywę. Lokalne Grupy Działania podpisały umowy na dalszy rozwój lokalny obszarów wiejskich na Pomorzu Zachodnim przeznaczona zostanie kwota ponad 50 mln euro.

To środki z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Lokalne Grupy Działania podpisały umowy z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego o warunkach i sposobie realizacji strategii - kluczowych dokumentów, na podstawie których udzielane będzie wsparcie na konkretne inwestycje i projekty.

- Dzisiaj ważny dzień dla środowisk obszarów wiejskich. Ruszamy z kolejną porcją wparcia finansowego dla Lokalnych Grup Działania, które tworzą m.in. samorządowcy, lokalni aktywiści i przedsiębiorcy po to, aby realizować różnorodne inicjatywy na Pomorzu Zachodnim. Cieszy nas to, że po raz pierwszy obejmą one swoim zasięgiem cały obszar województwa. Z inicjatywą Leader i Lokalnymi Grupami Działania współpracujemy już po raz czwarty. Najpierw był Leader+, kiedy te grupy się formowały, później była pierwsza perspektywa unijna, druga, a teraz rozpoczynamy trzecią w której dla LGD przeznaczamy ponad 50 mln euro - mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

- Priorytetowym celem funkcjonowania województwa zachodniopomorskiego jest zrównoważony rozwój, włączając w to także obszary wiejskie. W nowym okresie programowania mamy trzynaście Lokalnych Grup Działania, działających w różnych częściach naszego regionu - dodał wicemarszałek Rafał Rosiński.

W tej perspektywie unijnej dla obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego+ (Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) zostanie przeznaczona kwota ok. 50 mln euro.

Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii podpisane zostały z ramienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego przez Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza i Wicemarszałka Rafała Rosińskiego; Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza" reprezentowali: Prezes Krzysztof Wiklak, Wiceprezes Ireneusz Kostka, Starosta Choszczeńska i Skarbnik Stowarzyszenia Wioletta Kaszak, Sekretarz Wiesław Sienkiewicz i Członek Zarządu Piotr Bohdziewicz.

Kwota środków pozyskanych przez Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza”:

- z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027: 3.750.000,00zł;
- z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027:  3.281.077,00zł

Środki te, poprzez realizację lokalnych strategii rozwoju, pozwolą m. in. na rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki; rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych np. gospodarstw agroturystycznych czy zagród edukacyjnych; przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi; poprawę dostępu do małej infrastruktury publicznej; ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi; wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego czy wsparcie aktywizacyjne na rzecz rodzin, społeczności i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za wybór projektów i przeprowadzenie konkretnych naborów odpowiedzialne będą już lokalne grupy działania.

Wdrażanych będzie 13 strategii Lokalnych Grup Działania, każda dla innego obszaru województwa zachodniopomorskiego. Łącznie obejmują wszystkie gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie do 20 tys. mieszkańców (obszar działania poszczególnych grup na załączonej mapce w galerii zdjęć).

 

Wysokość środków z dwóch funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, kwoty w EURO.

- Na obszarze województwa działamy z Urzędem Marszałkowskim wspólnie, pod tym samym szyldem dla dobra społeczności lokalnej, już prawie od 20 lat. Ta współpraca jest wzorcowa za co serdecznie dziękuję marszałkowi województwa. Inicjatywy realizowane w ramach Leadera to małe projekty, ale bardzo cieszą, bo docierają do najdrobniejszej części naszego społeczeństwa. Było ich bardzo dużo, ale warto wyróżnić te działania, które wspierają przedsiębiorczość. W ramach podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej utworzyliśmy dużą ilość nowych miejsc pracy. LGD budują społeczeństwo obywatelskie. Spotkania z mieszkańcami to obraz tego, co chce społeczeństwo. Ten obraz wpisujemy do lokalnej strategii rozwoju, przekazujemy do samorządu i wspólnie opracowujemy szczegóły. Dzisiejsze spotkanie to efekt tych konsultacji społecznych i początek dobrej, kolejnej współpracy z Samorządem Województwa - informował Prezydent Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego Ireneusz Kostka.

Do tej pory, w ramach dwóch perspektyw finansowych UE 2007-2013 i 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania, do zachodniopomorskich obszarów wiejskich trafiło łącznie blisko 300 mln zł. Podpisano 2826 umów o przyznanie pomocy. Tylko w ramach poprzedniej perspektywy dzięki przyznanemu wsparciu powstało 535 nowych przedsiębiorstw, 835 miejsc pracy, 392 obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a 199 takich obiektów zostało zmodernizowanych. Możliwy był rozwój 173 przedsiębiorstw, zorganizowano 492 szkolenia, 51 zabytków poddano pracom konserwatorskim lub restauratorskim oraz zorganizowano 398 wydarzeń.

Tekst:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Foto:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Piotr Bohdziewicz.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.