Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania). Numer projektu: FMP-0084-17.

W celu pogłębienia współpracy transgranicznej w zakresie ochrony środowiska i integracji społecznej planuje się przeprowadzenie projektu w oparciu o doświadczenia i potencjał uczelni wyższych. Po stronie polskiej instytucją wiodącą będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) i wspierający merytorycznie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz realizujący swoją Lokalna Strategię Rozwoju Stowarzyszenie "Lider Pojezierza". Niemieckim partnerem będzie Wyższa Szkoła Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde.

Jednym ze współczesnych zasadniczych problemów jest zapewnienie niskoemisyjnych i zasobooszczędnych źródeł energii. Wskazuje się na to, że wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE) jest rozwiązaniem pożądanym z perspektywy rozwoju zrównoważonego. OZE charakteryzują się zerowym lub niskoemisyjnym zanieczyszczeniem, rozwijają konkurencyjność na rynku energii, sprzyjają ochronie środowiska, zwiększają bezpieczeństwo i niezależność energetyczną, sprzyjają regionalnemu rozwojowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy.

W Polsce odnotowuje się przypadki wielokrotnego przekraczania norm emisyjnych zanieczyszczeń powietrza. Jednocześnie Niemcy podawane są jako kraj wzorcowej transformacji energetycznej, z dużym, bo ok. 30% udziałem energii z OZE w zużyciu ogółem. Wydaje się, że kierunek przyjęty w Niemczech będzie zyskiwać na znaczeniu także w Polsce. W niemieckiej części Euroregionu Pomerania istnieją zrealizowane ciekawe projekty w zakresie tzw. Bioenergiedorf (biowioska - miejscowości w których duża część zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną pokrywana jest z lokalnie pozyskiwanej biomasy). Jednak mimo niewielkiej odległości te rozwiązania nie są szerzej znane w polskiej części Euroregionu.

Program i dodatkowe Informacje na stronie: http://www.energyautarky.zut.edu.pl/

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.