Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” ogłasza nabór wniosków, którego zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RYBY) Wzmocnienie działań i utworzenie marki turystycznej wspomagającej sprzedaż bezpośrednią produktów rolnictwa i rybactwa lub utworzenie inkubatora kuchennego wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza” na lata 2014-2020 (LSR).

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

Ogłasza nabór wniosków, którego zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójnościterytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RYBY)

Wzmocnienie działań i utworzenie marki turystycznej wspomagającej sprzedaż bezpośrednią produktów rolnictwa i rybactwa lub utworzenie inkubatora kuchennego

wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza”

 na lata 2014-2020 (LSR)

 

Termin składania wniosków

15 października 2021 r. –29 października 2021 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

ul. Aleja 1 Maja 6

74-320 Barlinek

 

Od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 9.00 do 14.00. Piątki 15, 22 i 29.10.2021 r. od 9.00 do 12.00. W trzech ostatnich dniach naboru (27,28,29.10.2021 r.)nie będzie możliwości konsultowania dokumentacji aplikacyjnej.

Forma wsparcia

-zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji do wysokości 85% tych kosztów;

- do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 107 137,24 zł na jednego wnioskodawcę.

 

 

Zakres tematyczny operacji

Wzmocnienie działań i utworzenie marki turystycznej wspomagającej sprzedaż bezpośrednią produktów rolnictwa i rybactwa lub utworzenie inkubatora kuchennego  odnosi się do zakresu określonego w § 2 pkt 4 oraz § 4 pkt 1rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych priorytetem 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” 2014-2020 (Dz.U. nr 1435) i obejmuje wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw.

Zakres ten realizuje Lokalną Strategię Rozwoju LGD Lider Pojezierza (LSR) przez:

Cel ogólny: I. Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania

Cel szczegółowy 1.2 Wsparcie przedsiębiorczości i dywersyfikacja dochodów mieszkańców na obszarze LGD

Przedsięwzięcie 1.2.1 Wzmocnienie działań i utworzenie marki turystycznej wspomagającej sprzedaż bezpośrednią produktów rolnictwa i rybactwa lub utworzenie inkubatora kuchennego (Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami. Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 6/2021/WDWSB)

Warunki udzielania wsparcia

 

Złożenie wniosku  wraz z wymaganymi przepisami prawa załącznikami 
w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

 

Operacja musi:

·         spełnić warunki określone w rozporządzeniu MRiRW

·         zostać uznana zazgodną z LSR;w tym zgodną z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RYBY)

·         osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie
z załącznikiem do Ogłoszenia

·         uzyskać minimum 50%  maksymalnej  liczby  punktów
w ocenie  wg  Lokalnych kryteriów wyboru operacji

·         w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieścić się
w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone na liście operacji wybranych do dofinansowania. O pozycji na liście decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji, o kolejności na liście operacji ocenionych, decyduje w pierwszej kolejności liczba punktów uzyskanych w Lokalnych Kryteriach Wyboru w ramach oceny za innowacyjność operacji. W przypadku, gdy nadal ocenione operacje uzyskały jednakową ilość punktów, o kolejności na liście operacji decyduje procentowy udział finansowego wkładu własnego wnioskodawcy. W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście operacji decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w Biurze.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku do ogłoszenia
oraz na stronie internetowej LGD.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 100 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 50 punktów.

Wymagane dokumenty,

potwierdzające spełnienie

warunków udzielenia wsparcia

oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie Wzmocnienia działań wspomagających sprzedaż bezpośrednią produktów rolnictwa i rybactwa w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RYBY)oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy.

Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów jest „Karta opisu operacji” zgodnie z wzorem udostępnionym na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”: www.liderpojezierza.pl w zakładce pt. „NABORY”.

Limit dostępnych środków

107 137,24 zł

Informacje o miejscu

udostępnienia LSR, formularza

wniosku o udzielenie wsparcia,

formularza wniosku o płatność

oraz formularza umowy o

udzielenie wsparcia:

LSR,  Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza"www.liderpojezierza.pl

 

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz
z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie:

Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/aktualnosci-rybackie/piorytet-4

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:

http://poryby.wzp.pl/dokumenty-do-pobrania/dokumenty-dla-beneficjentow

Sposób składania wniosku:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną. Komplet dokumentów obejmuje:

·       dwa egzemplarze w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami oraz

·       dwa egzemplarze w wersji elektronicznej wniosku na płycie CD, opisane wg nast. wzoru:           

1.Nazwa Wnioskodawcy;

            2.Tytuł projektu;

            3.Numer naboru;

Wniosek i dokumenty stanowiące załączniki powinny być podpisane w odpowiednich miejscach, znajdować się w skoroszycie, starannie ułożone wg kolejności wymienionej we Wniosku o przyznanie pomocy, w części B.VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (prosimy nie zszywać dokumentów).

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku do biura LGD. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników Biura LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w Barlinku: tel./faks 95 746 0360 oraz drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:
Pobierz plik (zalaczniki.cz2.zip)Załączniki cz.2[ ]1346 kB
Pobierz plik (zalaczniki_cz1.zip)Załączniki cz.1[ ]1392 kB
Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.