Na podstawie § 22 ust. 5 pkt 5 w zw. z § 8 i 9 Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na XXXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się we wtorek, 20 września 2022 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach, o godz. 12.00

W przypadku braku quorum, zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, następne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostanie zwołane na godz. 12.15.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący i sekretarz).
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 5. Podjęcie uchwały nr XXXI/01/2022 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej
 6. Podjęcie uchwały nr XXXI/02/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały nr XXXI/03/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały nr XXXI/04/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały nr XXX/05/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały nr XXXI/06/2022 w sprawie określenia górnej granicy zobowiązań majątkowych podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierzaw ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
 11. Podjęcie uchwały nr XXXI/07/2022 w sprawie uchwalenia wysokości i trybu wnoszenia składek członkowskich Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”
 12. Sprawy różne:
  1) informacja o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju i w harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  2) zmiana siedziby Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
  3) dyskusja i podsumowanie
 13. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
Krzysztof Wiklak

Projekty uchwał z załącznikami Zarząd udostępni w siedzibie LGD (Aleja 1 Maja 6, Barlinek), od dnia 09 września 2022 r., zgodnie z Rozdziałem I § 2 pkt. 5 „Regulaminu obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.