Nowa Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), zmiany Statutu i Nowa Rada, to najważniejsze punkty wczorajszego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”. W dniu 25.05.2023 r. w gościnnych progach Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach odbyło się XXXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”.

Dziękujemy wszystkim przybyłym członkom Stowarzyszenia za przybycie i aktywne uczestnictwo.

Podczas zebrania szczegółowo została omówiona LSR, która obowiązywać będzie na lata 2023-2027. Warto odnotować 3 główne cele:

CEL 1. ,,Poprawa i wzmocnienie dochodów mieszkańców obszaru wykorzystując ich kreatywność i innowacyjność”. W ramach tego celu realizowane będą przedsięwzięcia:

 • 1. Wspieranie transferu wiedzy, kompetencji i innowacyjności:

przedsięwzięcie zostanie osiągnięte poprzez działania operacji w zakresie organizacji różnego rodzaju szkoleń i warsztatów oraz wyjazdów studyjnych dla zintensyfikowania potrzeb lokalnych przedsiębiorców i na ich rzecz. Organizowane szkolenia, warsztaty mają powodować działania rozwojowe i wzmacniające wzajemną współpracę. Szkolenia będą odbywać się w miarę możliwości w Centrach Przedsiębiorczości Lokalnej (CEPLe), które powstały w ramach poddziałania 19.2 w latach 2014-2020 jako projekty grantowe. 

 • 2. Wsparcie przedsiębiorczości, w tym biogospodarki:

przedsięwzięcie zostanie zrealizowany poprzez wsparcie nowych inicjatyw gospodarczych jak i rozwojowych istniejących działalności określonych w 

diagnozie i potrzeb wspólnego i zintegrowanego rozwoju. Przedsięwzięcie nastawione będzie na te gałęzie działalności gospodarczej, które realizować będą działania w zakresie biogospodarki z wykorzystaniem OZE, turystyki i usług w obrębie turystyki - świadczenie usług dla turystów.  

CEL 2. „Zasoby regionu podstawą do zrównoważony rozwoju:

 • 1. Podniesienie dostępności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej– przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez wspieranie inicjatyw na rzecz budowy, rozbudowy i adaptacji bazy noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjnej, wypoczynkowej i agroturystycznej służącej rozwojowi gospodarczemu, tworzenie sieci współpracy w zakresie usług. Przedsięwzięcie powinno tworzyć infrastrukturę lub ją modernizować na bazie powstałych w poprzednim okresie programowania pakietów turystycznych i w miejscach, gdzie przebiegają trasy turystyczne w ramach utworzonych pakietów. 
 • 2 Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju obszaru – przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu o inicjatywy i działania zmierzające do budowy wzajemnych relacji partnerskich pomiędzy grupami i organizacjami zajmującymi się podobną tematyką. Przedsięwzięcie ma na celu utworzenie relacji i ich wzmocnienie oraz budowanie partnerstwa pomiędzy mieszkańcami. Przedsięwzięcie polegało by na utworzeniu wspólnych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na trasie rowerowej realizowanej przez Samorząd Wojewódzki oraz na trasach powstałych w ramach Strategii Partnerstwa innych inwestycji terytorialnych. Przedsięwzięcie będzie kontynuowało projekt współpracy z okresu realizacji LSR  2014-2020 pn. Centra Aktywności Lokalnej w tym miejsca odpoczynku rowerzystów (MORy).  
 • 3 Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności – przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez integrowanie środowisk organizacji społecznych, grup nieformalnych tworzonych przez mieszkańców na rzecz ochrony środowiska. Zaplanowane działania związane są z organizacją warsztatów, konferencji i wyjazdów studyjnych, które poszerzą wiedzę uczestników w zakresie świadomości ekologicznej i OZE. Szerzenie działań proekologicznych poprzez zakup samochodu elektrycznego wraz ze stacją ładowania przy Domu Leadera w Przelewicach.   
 • 4 „Pomorskie łączy – szlak pomorskich regionów LEADER” - Przedsięwzięcie realizować będą wspólne projekty, których efektem są działania opisane w podpisanym porozumieniem pomiędzy 9 LGD z Polski i Niemiec. Operacje związane będą ze wspólną historią i tradycją Pomorza (Meklemburgia i Pomorze Zachodnie). Przedsięwzięcie oparte będzie na kilku projektach - etapach: baza wspólnych kulinariów i utworzenie punktów dystrybucji przy każdym partnerze, etap projektu “LEADER łączy – szlak regionów” wspólne opracowanie danych atrakcji na istniejących trasach turystycznych (bazując na istniejących portalach utworzonych przez SW) a w efekcie rozszerzenie działań na teren partnerów z Niemiec w tym aplikacji powstałej z poddziałania 19.3 projektu współpracy 12 LGDów z Polski pn. westisthebest.pl - docelowo operacja będzie realizowana pod nazwą kurspomerania.eu. Zadanie realizowane z WPR - projekty partnerskie. Planowany jest jeden z etapów z udziałem partnerów w konkursie z programu Interreg. 

CEL 3. ,,Kreatywna otwarta społeczność źródłem rozwoju obszaru LGD i jej partnerów

 • 1. Wykreowanie i tworzenie przyjaznych przestrzeni społecznych – przedsięwzięcie będzie opracowane i realizowane oddolnie, przez mieszkańców (zaplanowane, zaprojektowane - wizualizacja, współwykonanie), zagospodarowanie przestrzeni w małych miejscowościach. Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju integracji mieszkańców jej aktywizacji i włączenie do tego typu operacji osób z grup w niekorzystnej sytuacji. Dodatkowo w przedsięwzięciu można realizować na powstałej przestrzeni, wydarzenia, spotkania, imprezy przyczyniających się do zwiększania współpracy mieszkańców, społeczności lokalnej,
 • 2. Rozwój współpracy i promocji obszaru LGD - przedsięwzięcia będą osiągnięte przez działania, których celem jest budowanie poczucia przynależności do wspólnego obszaru, wspierające uzyskiwanie pozytywnych wzorców i cech dot. funkcjonowania w życiu społecznym, inicjatywy na rzecz promowania wspólnoty i postaw obywatelskich oraz działania wspólne z organizacjami społecznymi, samorządami i przedsiębiorcami oferty turystycznej w postaci istniejących pakietów turystycznych. Przedsięwzięcia mają zintegrować działania mieszkańców. Stworzyć więź między nimi oraz zaktywizować tych, którzy do tej pory nie byli aktywni. Przedsięwzięcie ma dać podstawy do pomysłów na własny biznes lub rozszerzenie działalności gospodarczej. Finansowane będą działania związane z rozwojem tożsamości regionalnej, w tym promocja na targach, festynach organizowanych lub współorganizowanych np. przez SW.  Przedsięwzięcia związane są z promocją atrakcji turystycznych obszaru LGD (pakiety turystyczne). Realizacja z WPR - operacje własne, konkursy i projekty partnerski.
 • 3. Aktywizacja i animacja lokalnej społeczności osób biernych zawodowo i nie pracujących wspierając ich aktywność zawodową dla osób z grup opisanych w rozporządzeniu dla EFS+- przedsięwzięcie realizować będzie działania przeznaczone głównie dla osób opisanych w rozporządzeniu w ramach EFS+ realizowanego przez RLKS Pomorza Zachodniego oraz osób z grup w niekorzystnej sytuacji (opisanymi w rozporządzeniu WPR). Zaplanowano przygotowanie działań, które będą tworzyły okazję do rozwoju merytorycznego i inicjatyw społecznych – w tym inicjatyw edukacyjnych, poradnictwa i doradztwa, finansowanie przedsięwzięć i wyposażenia. Przykładowe działania dla tego przedsięwzięcia. 
 • 4. ,,Razem dla siebie i dla innych” w tym zwiększenie kompetencji cyfrowych osób starszych i osób opisanych w WPR.  - Przedsięwzięcie ukierunkowane dla osób 50 + i pokolenia młodszego. Działania edukacyjne połączone z praktyką. Warsztaty, szkolenia związane z edukacją cyfrową i wykluczeniem cyfrowym dla seniorów. Realizacja tego przedsięwzięcia polegała będzie na utworzeniu informatycznego centrum, w którym zainstalowane zostaną komputery, na których prowadzone będą zajęcia informatyczne i zajęcia cyfrowe. Seniorzy będą mogli pod opieka swoich młodszych partnerów (wnuków) poznawać podstawy informatyki i w ostateczności korzystania z dobrodziejstw techniki informatycznej i cyfryzacji. Podczas konsultacji wielokrotnie zwracano uwagę na ubóstwo informatyczne osób 50+, a jednocześnie na bogactwo informatyczne, wśród młodego pokolenia. 
 • 5. Powrót do tradycji - przedsięwzięcie ukierunkowane na wzmocnienie relacji pokoleniowych pomiędzy pokoleniem pradziadków, dziadków, dzieci, wnuków i prawnuków. Zadaniem przedsięwzięcia będzie organizowanie spotkań, warsztatów, imprez okolicznościowych, w których tworzone i prezentowane będą osiągnięcia i prace realizowane wspólnie. Efektem przedsięwzięcia będą relacje, które spowodują większe zainteresowanie i zaangażowanie osób z grup w niekorzystnej sytuacji oraz zwiększenie opieki nad osobami starszymi - seniorami przez młodsze pokolenie. Zmniejszenie “ubóstwa samotności” wśród osób starszych.
  W efekcie końcowym realizacja projektu “Serce dla Seniora”. Ponadto, planuje się utworzenie Centrum Cyfryzacji i Autoprezentacji Pokoleniowej, gdzie wszyscy mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza seniorzy i osoby młode będą mogli kształtować i rozwijać kompetencje cyfrowe stosownie do potrzeb. Stworzone zostaną warunki do korzystania z nowych technologii i pozwolą osobom utalentowanym na rozwijanie ponadprzeciętnych predyspozycji w przedmiotowym zakresie. Inne mają umożliwić na efektywniejsze wykorzystywanie technologii. Tak, aby każdy, bez względu na indywidualne ograniczenia wynikające
  z niepełnosprawności, wieku lub szczególnej, chwilowej sytuacji mógł nabyć kompetencje podnoszące jakość życia. Oprócz kompetencji cyfrowych - informatycznych planowane są działania doskonalące umiejętności interpersonalne, w tym autoprezentację, efektywną komunikację, zajęcia z retoryki, wystąpień publicznych, ale także praca nad emisją głosu, itp. Wszystkie zagadnienia będą miały wpływ na podniesienie poczucia własnej wartości wśród uczestników. Pobudzenie chęci włączenia w życie społeczne, w tym zawodowe.  Realizacja w ramach WPR. Projekty grantowe, operacja własna.

Kolejnym ważnym puntem programu posiedzenia WZC było dokonanie zmian w Statucie Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”. Najważniejsze zmiany dokonane w Statucie to dodanie kilka istotnych punktów:

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne1 otrzymuje brzmienie:

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r.  poz. 2261), ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2138 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 ( Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 487), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2422 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ( Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20.12.2013 r., str. 320 z późn.zm.), ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2140),  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. U. UE. L. Nr 231/159 z dnia 30.6.2021 r.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. U. UE. L. nr 435/1 z dnia 6.12.2021 r.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. U. UE. L. nr 231/60 z dnia 30.06.2021 r.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. U. UE. L. nr 231/21 z dnia 30.06.2021 r.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021r. ustanawiającego Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 2017/1004 (Dz. Urz. UE L 247 z dnia 13.07.2021 r.) i innych obowiązujących w Polsce przepisów oraz na podstawie niniejszego Statutu.

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne §8 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służyć będzie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

 • Rozdział II. Cel i formy działania §9 ust. 2 pkt 2 otrzymuje zapis:

Celem Stowarzyszenia jako Lokalnej Grupy Działania (LGD) jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rybackich gmin wchodzących w skład powiatów myśliborskiego: Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Barlinek; choszczeńskiego: Choszczno, Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce, Recz; pyrzyckiego: Pyrzyce, Przelewice, Lipiany i gryfińskiego: Trzcińsko Zdrój; zwanych dalej „obszarem Lidera Pojezierza”, a w szczególności.

 • Rozdział II. Cel i forma działania §9 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie przy udziale lokalnej społeczności.

 • Rozdział II. Cel i forma działania §9 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

wspieranie współpracy międzypokoleniowej i dialogu merytorycznego w dziedzinie młodzieży, seniorów i uczenia się poza formalnego, jako siły napędowej zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, a także dobrostanu organizacji młodzieżowych, osób młodych i seniorów.

 • Rozdział II. Cel i forma działania §9 ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

wspierania działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.

 • Rozdział II. Cel i forma działania §11 otrzymuje brzmienie:

Stowarzyszenie realizuje LSR i cele statutowe, zgodnie z fundamentalnym podejściem RLKS  (rozwój lokalny kierowany przez społeczność), opierającym się na współpracy i partnerstwie między członkami oraz skutecznej komunikacji z lokalną społecznością.

 • Rozdział III. Członkowie Zwyczajni §16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Skreślonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu oraz prawo uczestniczenia w jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania i jego popieranie. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, jeżeli zostało złożone co najmniej na 21 dni przed jego zwołaniem. O terminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odwołujący się powinien być zawiadomiony pod wskazanym przez niego adresem co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie skreślenia członka Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków, członek, którego dotyczy uchwała o skreśleniu jest zawieszony we wszystkich uprawnieniach i obowiązkach związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu.

 • Rozdział III. Członkowie Zwyczajni §16

wykreśla się ust. 3.

 • Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia §19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Oprócz władz wymienionych w ust. 1 w Stowarzyszeniu działa Rada Projektowa, zwana dalej Radą LGD, powołana do wyboru operacji.

 • Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia §21 otrzymuje brzmienie:

Kadencja wszystkich organów statutowych Stowarzyszenia trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru władz nowej kadencji. Po upływie kadencji władz danego organu Stowarzyszenia (Zarząd, Komisja Rewizyjna lub Rada LGD), organy te pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego organu na następną kadencję.

 • Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia §22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

W razie zmniejszenia się składu osobowego organów statutowych Stowarzyszenia, o których mowa w §19 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje w drodze wyborów uzupełniających dokonanych przez najbliższe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 • Rozdział IV. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia §23 ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:                                                                         

przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady LGD, w szczególności dotyczących realizowanych projektów.

 • Rozdział IV. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia §23 ust. 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

określenie liczby członków władz, wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej Rady LGD.

 • Rozdział IV. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia §25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zmiany w składzie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady LGD odbywają się w tajnym głosowaniu z uwzględnieniem pozostałych zasad określonych w ust.1.

 • Rozdział IV. Rada LGD §30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Rada LGD, zwana dalej „Radą”, jest organem, do kompetencji którego należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013, zwanych dalej „operacjami” zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. realizowanych w ramach LSR oraz art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20 maja 2014 r.). oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Rozdział IV. Rada LGD 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Do kompetencji Rady LGD należy w szczególności wybór operacji zgodnie z przyjętymi przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia procedurami, o których mowa w §23 ust. 7 pkt 3 oraz ustalenie kwoty wsparcia i podejmowanie uchwał w tej sprawie.

 • Rozdział IV. Rada LGD 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Członkowie Rady są przedstawicielami lokalnych grup interesów społeczno-gospodarczych, którzy reprezentują interesy sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego (co najmniej po 1 przedstawicielu odnośnej grupy interesu z każdej gminy).

 • Rozdział IV. Rada LGD §30 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Członkiem Rady LGD nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

 • Rozdział IV. Rada LGD §30 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady LGD wybierani są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z wcześniej wybranego składu rady.

 • Rozdział IV. Rada LGD §30 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Posiedzenia Rady LGD odbywają się odpowiednio do potrzeb wynikających z prowadzonego przez LGD naboru wniosków i są zwoływane przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego.

 • Rozdział IV. Rada LGD §30 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

Członek Rady LGD nie może być równocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracownikiem biura LGD.

 • Rozdział IV. Rada LGD §30 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

W posiedzeniach Rady LGD może uczestniczyć Prezes Zarządu lub inny wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu.

 • Rozdział IV. Rada LGD §30 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

Zasady funkcjonowania Rady określa Regulamin Rady LGD.

 • Rozdział IV. Rada LGD §30 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

Rada może wnioskować do Zarządu o zmiany w Regulaminie Rady LGD.

 • Rozdział IV. Rada LGD §30 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

Rada LGD składa się z 14 do 15 członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.

 • Rozdział IV. Rada LGD §30 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

W skład Rady LGD wchodzą co najmniej jedna osoba poniżej 25 roku życia lub jedna osoba powyżej 60 roku życia.

 • Rozdział IV. Rada LGD §30 ust. 16 otrzymuje brzmienie:

Do zadań Rady LGD zgodnie z art.34 ust.3 lit. B rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 należy opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej.

 • Rozdział IV. Rada LGD §30 ust. 17 otrzymuje brzmienie:

Do kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR i ustalenie kwoty wsparcia.

 • Pozostała treść Statutu pozostaje bez
 • Aneks do Statutu Szkoły wchodzi w życie z dniem

Podczas WZC dokonano też powołania Rady Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” na lata 2023-2027. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w składzie Rady znajdą się:

 • Beata Biadań- Broda (Gmina Dębno)
 • Maciej Radomiak (Gmina Krzęcin)
 • Dariusz Chrobrowski (Gmina Lipiany)
 • Elżbieta Mickiewicz (Gmina Nowogródek Pomorski)
 • Magdalena Sieńko (Gmina Choszczno)
 • Dariusz Wardęcki (Gmina Nowogródek Pomorski)
 • Jerzy Trautman (Gmina Barlinek)
 • Marcin Czesyk (Gmina Trzcińsko- Zdrój)
 • Agnieszka Wiktorska (Gmina Pełczyce)
 • Małgorzata Śmiechowska (Gmina Recz)
 • Magdalena Nowacka- Gołębiewska (Gmina Bierzwnik)
 • Piotr Ćwikliński (Gmina Pyrzyce)
 • Anna Garzyńska (Gmina Przelewice)
 • Stanisław Stetner (Gmina Myślibórz)
 • Dorota Rybińska (Gmina Boleszkowice).

Z pośród wybranych już członków Rady LGD WZC wybrało Przewodniczącą Rady, którą została Pani Beata Biaduń- Broda i Wiceprzewodniczącą Rady, którą została Pani Magdalena Sieńko.

Nowym członkom Rady LGD, Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Rady LGD gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy podczas oceny naborów i posiedzeń Rady.

Dziękujemy wszystkim przybyłym Członkom Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” za przybycie, poświęcony czas i aktywną pracę na rzecz naszej organizacji.

Dziękujemy Dyrektorowi Marcinowi Hippmannowi i całej załodze MGOK Lipiany za udostępnienie miejsca i pomoc w zorganizowaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”.

Reasumując, czekamy na nowy okres programowania na lata 2023-2027. Czeka nas wiele pracy, wiele wyzwań, ale też wiele radości i pożytku z dokonanych osiągnięć !

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.