Na podstawie § 22 ust. 5 pkt 5 w zw. z § 8 i 9 Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na XXXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się w dniu 30.06.2023 r. (piątek) w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Pełczycach, o godz. 10.00.

W przypadku braku quorum, zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, następne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostanie zwołane na godz. 10.15.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący i sekretarz).
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwały nr XXXIII/01/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” za 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały nr XXXIII/02/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej   Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” za 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały nr XXXIII/03/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” za 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały nr XXXIII/04/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” za 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały nr XXXIII/05/2023 w sprawie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”.
 12. Podjęcie uchwały nr XXXIII/06/2023 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”.
 13. Podjęcie uchwały nr XXXIII/07/2023 w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”.
 14. Podjęcie uchwały nr XXXIII/08/2023 w sprawie wyboru Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”.
 15. Podjęcie uchwały nr XXXIII/09/2023 w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”.
 16. Podjęcie uchwały nr XXXIII/10/2023 w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” do zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i załącznikach do wniosku o wybór LSR.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
Krzysztof Wiklak

Projekty uchwał  Zarząd udostępni w siedzibie LGD Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” (ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek), od dnia 19 czerwca 2023 r., zgodnie z Rozdziałem I § 2 pkt. 5 „Regulaminu obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.