Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” informuje o możliwości składania wniosków w naborze 5/2021/RDG o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Termin składania wniosków

24 maja 2021 r. - 22 czerwca 2021 r. (do godz.14:00)

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” 
ul. Aleja 1 Maja 6
74-320 Barlinek 

Od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 9.00 do 14.00. Piątki 28.05 i 04.06 11.06 oraz 18.06 od 9.00 do 12.00. W trzech ostatnich dniach naboru (18, 21 i22.06) nie będzie możliwości konsultowania dokumentacji aplikacyjnej.

Forma wsparcia

Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017r poz. 772 z późn. zm.) (rozporządzenie MRiRW) w wysokości do 65 % kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu 200 000 zł
(np. dofinansowanie 65% kosztów kwalifikowalnych - nie może przekroczyć 200 tys. zł).

Zakres tematyczny operacji

Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR- rozwijanie działalności gospodarczej – dofinansowanie w ramach PROW.

Zakres ten realizuje Lokalną Strategię Rozwoju LGD „Lider Pojezierza” (LSR) przez:

Cel Ogólny 1: Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania

Cel szczegółowy 1.2: Wsparcie przedsiębiorczości i dywersyfikacja dochodów mieszkańców na obszarze LGD

Przedsięwzięcie 1.2.2: Rozwój i tworzenie innowacyjnych źródeł dochodu w mikroprzedsiębiorstwach i alternatywnych gospodarstwach rolnych w tym OZE.

Warunki udzielania wsparcia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone na liście operacji wybranych do dofinansowania. O pozycji na liście decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji, o kolejności na liście operacji ocenionych, decyduje w pierwszej kolejności liczba punktów uzyskanych w Lokalnych Kryteriach Wyboru w ramach oceny za innowacyjność operacji. W przypadku, gdy nadal ocenione operacje uzyskały jednakową ilość punktów, o kolejności na liście operacji decyduje procentowy udział finansowego wkładu własnego wnioskodawcy. W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście operacji decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w Biurze.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku do ogłoszenia 
oraz na stronie internetowej LGD

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 100 punktów

Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 60 punktów.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy.

Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów jest „Karta opisu operacji” zgodnie z wzorem udostępnionym na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”: www.liderpojezierza.pl w zakładce pt. „NABORY”.

Limit dostępnych środków

239 914,49 € / 959 657,96 PLN   *po kursie 4 PLN/EUR.

Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

LSR,  Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” www.liderpojezierza.pl

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR :

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Sposób składania wniosku:

UWAGA! Prosimy o zastosowanie się do poniższych wymogów odnośnie sposobu złożenia wniosków do Biura LGD, które są warunkiem spełnienia zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków podczas oceny formalnej operacji przez Radę LGD.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną. Komplet dokumentów obejmuje:

- dwa egzemplarze w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami oraz

- dwa egzemplarze w wersji elektronicznej wniosku na płycie CD wraz z załącznikami.

Płyty powinny być opisane wg następującego wzoru:
1.Nazwa Wnioskodawcy;
2.Tytuł projektu;
3.Numer naboru.

Wnioski w wersji elektronicznej prosimy nagrywać na płycie w dwóch wersjach rozszerzeń: .XLS lub XLSX (MS Excel), oraz .PDF. Bardzo prosimy o zamieszczenie skanów wszystkich dokumentów na płycie w formacie PDF z podpisaniem numeru załącznika zgodnie z częścią B.IV. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH zawartą we Wniosku o Dofinansowanie (WoD).

Wniosek i dokumenty stanowiące załączniki powinny być podpisane w odpowiednich miejscach, znajdować się w skoroszycie, starannie ułożone wg kolejności wymienionej we Wniosku o przyznanie pomocy oraz przełożone zakładkami lub indeksami z podpisanym numerem załącznika zgodnie z częścią B.IV. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH.

PROSIMY NIE ZSZYWAĆ DOKUMENTÓW!

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku do biura LGD. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników Biura LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w Barlinku: tel./faks 95 746 0360 oraz drogą emailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.