Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" ogłasza nabór wniosków którego zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RYBY)

Wspieranie wspólnych działań polepszających infrastrukturę wodną oraz zagospodarowanie turystyczne rzek i jezior
wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza” na lata 2014-2020 (LSR)

Termin składania wniosków

14 kwietnia 2023 r. – 28 kwietnia 2023 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” 

ul. Szosowa 2,

74-320 Barlinek

 

Od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 9.00 do 14.00. Piątki 14, 21 i 28.04 od 9.00 do 12.00. W trzech ostatnich dniach naboru (26.04.,27.04 i 28.04.2023 r.) nie będzie możliwości konsultowania dokumentacji aplikacyjnej.

Forma wsparcia

Wnioskodawcą może być jednostka sektora finansów publicznych.

 

Forma wsparcia zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji do wysokości 50% tych kosztów a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006, (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 – w wysokości do 85% tych kosztów – zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu.

 

Maksymalna kwota wsparcia dotyczy wnioskowanej kwoty pomocy objętej wnioskiem obejmującej publiczne środki wspólnotowe  (wkład Europejski Fundusz Morski i Rybacki)  oraz publiczne środki krajowe (wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR i nie dotyczy kwoty obciążającej budżet LSR stanowiącej sumę wkładu EFMiR  oraz wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe - w przypadku ubiegania się o wsparcie wnioskodawcy stanowiącego jednostkę sektora finansów publicznych zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Maksymalna wysokość wsparcia do 300 000 zł na jednego wnioskodawcę

 

Zakres tematyczny operacji

Wspieranie wspólnych działań polepszających infrastrukturę wodną oraz zagospodarowanie turystyczne rzek i jezior.

Odnosi się do zakresu określonego w § 2 pkt 4 oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych priorytetem 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” 2014-2020 (Dz. U. nr 1435) i obejmuje tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką lub promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Zakres ten realizuje Lokalną Strategię Rozwoju LGD Lider Pojezierza (LSR) przez:

 

Cel Ogólny II Zrównoważony rozwój oparty o zasoby regionu

Cel szczegółowy 2.4 Wzmocnienie poziomu zagospodarowania turystycznego rzek, jezior i innych obszarów atrakcyjnych turystycznie (ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna)

Przedsięwzięcie 2.4.1 Wspieranie wspólnych działań polepszających infrastrukturę wodną oraz zagospodarowanie turystyczne rzek i jezior

 (Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami. Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 2/2023/ZTRJ).

Warunki udzielania wsparcia

 

Złożenie wniosku  wraz z wymaganymi przepisami prawa załącznikami 
w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

 

Operacja musi:

 • spełnić warunki określone w rozporządzeniu MRiRW
 • zostać uznana za zgodną z LSR; w tym zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie
  z załącznikiem do Ogłoszenia
 • uzyskać minimum 50%  maksymalnej  liczby  punktów 
  w ocenie  wg  Lokalnych kryteriów wyboru operacji
 • w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieścić się
  w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone na liście operacji wybranych do dofinansowania. O pozycji na liście decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji, o kolejności na liście operacji ocenionych, decyduje w pierwszej kolejności liczba punktów uzyskanych w Lokalnych Kryteriach Wyboru w ramach oceny za innowacyjność operacji. W przypadku, gdy nadal ocenione operacje uzyskały jednakową ilość punktów, o kolejności na liście operacji decyduje procentowy udział finansowego wkładu własnego wnioskodawcy. W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście operacji decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w Biurze.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku do ogłoszenia
oraz na stronie internetowej LGD

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 100 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 50 punktów.

Wymagane dokumenty,

potwierdzające spełnienie

warunków udzielenia wsparcia

oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie wspierania wspólnych działań polepszających infrastrukturę wodną oraz zagospodarowanie rzek i jezior oraz promocję dziedzictwa kulturowego rybactwa i akwakultury w ramach priorytetu 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” 2014-2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy.

Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów jest „Karta opisu operacji” zgodnie z wzorem udostępnionym na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”: www.liderpojezierza.pl w zakładce pt. „NABORY”.

Limit dostępnych środków

300 000,00 zł

Informacje o miejscu

udostępnienia LSR, formularza

wniosku o udzielenie wsparcia,

formularza wniosku o płatność

oraz formularza umowy o

udzielenie wsparcia:

LSR,  Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza" www.liderpojezierza.pl

 

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz
z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie:

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych;

 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:

http://poryby.wzp.pl/dokumenty-do-pobrania/dokumenty-dla-beneficjentow 

Sposób składania wniosku:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną. Komplet dokumentów obejmuje:

·       dwa egzemplarze w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami oraz

·       dwa egzemplarze w wersji elektronicznej wniosku na płycie CD, opisane wg nast. wzoru:           

1.Nazwa Wnioskodawcy;

            2.Tytuł projektu;

            3.Numer naboru;

Wniosek i dokumenty stanowiące załączniki powinny być podpisane w odpowiednich miejscach, znajdować się w skoroszycie, starannie ułożone wg kolejności wymienionej we Wniosku o przyznanie pomocy, w części B.VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (prosimy nie zszywać dokumentów).

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku do biura LGD. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników Biura LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w Barlinku: tel./faks 95 746 0360 oraz drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.