Animacja

Projekt 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  (Trzcińsko-Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, Choszczno).  Projekt realizowany był w partnerstwie 3 podmiotów: Lider Projektu - Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” oraz Partnerzy - Fundacja Nauka dla Środowiska i Fundacja pod Aniołem.

Odsłony: 1849

Dnia 20.12.2021r. tuż przed Świętami Bożego Narodzenia ostatni raz pojawiliśmy się w Choszcznie na otwarciu zakończonej inicjatywy pt. „Strefa relaksu”. Inicjatywa polegała na stworzeniu miejsca spotkań, relaksu i aktywnego integrowania się.

Odsłony: 1366

Zapraszamy na otwarcie inicjatywy lokalnej w Choszcznie pt.: "Strefa relaksu"

Odsłony: 1225

Dnia 13.12.2021 r. o godzinie 10:00 w Reczu została otwarta ukończona inicjatywa pt. „Zaczarowany zakątek"- miejsce integracji w Parku Miejskim w Reczu. Celem zadania było stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Recz.

Odsłony: 1925

Zapraszamy na oficjalne otwarcie inicjatywy lokalnej pt.: "Zaczarowany zakątek"

Odsłony: 1902


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.